Elektrohidraulični podizači

Elektrohidraulični podizači ubrajaju se po svom načinu rada u grupu hidrodinamičkih agregata. Zbog svojih vrlo povoljnih tehničkih karakteristika imaju široku primenu u savremenoj industrijskoj opremi za aktiviranje: kočnica, spojnica, ventila, zasuna, vrata, makaza, odnosno na svim mestima gde je neophodna neosetljivost na preopterećenje i pad električnog napona.

Zbog ovih osobina najčešće se primenjuju za aktiviranje kočnica na različitim dizalicama, kao i na površinskim kopovima kod bagera, odlagača, transportnih sistema, kombinovanih uređaja. Značajno je naglasiti da su uređaji tako koncipirani da u slučaju otkaza rada dolazi do aktiviranja kočnice i samim tim zaštite opreme od havarije.

FLUIDOTEHNIC proizvodi elektrohidrauličke podizače od 1994 godine. Hiljade uređaja su u eksploataciji u najtežim klimatskim i radnim uslovima od severnih polarnih do tropskih.

Elektrohidraulični podizači proizvedeni u Fluidotehnic-u odlikuju se kompaktnošću konstrukcije, pouzdanošću u radu i visokim estetskim nivoom. Elektromotor je potopljen u transformatorskom ulju što obezbeđuje intezivno hlađenje i mogućnost kako trajnog neprekidnog rada tako i periodičnog uključivanja do 2000 ciklusa na sat. Uređaji pokrivaju sve danas u svetu primenjivane opsege sila (12-400 daN) i hodova (50-160 mm) sa mogućnošću rada u najnepovoljnijim radnim uslovima od -45 do +70 °C. U normalnoj izvedbi predviđeni su za napon 3x400V 50Hz. Na zahtev kupca rade se specijalne varijante nestandardnih napona, frekvencija, priključnih mera i klimatskih uslova.

Elektrohidraulične podizače ESM proizvedene u Fluidotehnic-u homologovao je INSTITUT ZA KVALITET 1 MAJ-NIŠ pod brojem 03-3322/2 od 25.12.1996 godine i uz svaki uređaj se prilaže UVERENJE O BEZBEDNOSTI kao i CERTIFIKAT sa rezultatima ispitivanja na probnom stolu. Fluidotehnic proizvodi standardne serije ESM i serije po standardu DIN 15430 ali pored toga proizvodi specijalne verzije koje imaju tehničke karateristike i ugradbene mere prema svim kočnicama koje se mogu naći na tržištu.

Na zahtev kupca u uređaje se ugrađuju senzori za kontrolu rada uredaja. Davači otkočenosti postavljaju se spolja ili ugrađuju u sam uređaj.

Pošto se elektrohidraulični podizači ugrađuju na opremu od izuzetnog značaja i zbog velike odgovornosti uređaja tokom proizvodnje vrši se 100% kontrola svih pozicija a standardne pozicije se obezbeđuju od renomiranih proizvođača. Po završenoj montaži svaki uređaj se postavlja na probni sto gde se vrši njegovo uhodavanje i merenje svih značajnih parametara rada. Rezultati se kompjuterski obrađuju i prilažu pri isporuci.

Elektrohidraulični podizači - otkočnici

Elektrohidraulični podizači

Elektrohidraulični podizači

Elektrohidraulični podizači (Otkočnici) - Specijalne verzije

Elektrohidraulični podizači (Otkočnici) - Specijalne verzije

PREUZMITE KATALOG ELEKTROHIDRAULIČNI PODIZAČI

Zahvaljujući kvalitetu i robusnoj konstrukciji uređaji Fluidotehnic-a našli su primenu u najtežim eksploatacionim uslovima.

NAŠI PROIZVODI SE KORISTE ŠIROM SVETA

Prva lika