Politika IMS


Privredno društvo "FLUIDOTEHNIC" je organizacija u poslovnom usponu. Naša vizija je da osvojimo i zadržimo vodeću poziciju na tržistu. To možemo samo ako profesionalno i profitabilno zadovoljimo potrebe i očekivanja korisnika naših proizvoda i usluga, obezbedimo bezbedne i zdrave uslove rada i ako poslujemo u  zdravoj i očuvanoj životnoj sredini.  Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je da poštujemo sledeća opredeljenja:

 1. Zadovoljstvo korisnika mora biti naš najvažniji cilj i stalna briga svih zaposlenih. To ćemo ostvariti korišćenjem visokokvalitetnih resursa, kvalitetom isporučenih proizvoda koji ne ugrožavaju životnu sredinu bilo gde da se nalaze, konkurentnim cenama i našim poslovnim odnosom.
 2. Stalno ulaganje napora za kontinualno podizanje nivoa znanja, sposobnosti i veština zaposlenih. Briga za zdravlje i bezbednost na radu, za očuvanje životne sredine i životni standard.
 3. Ostvarenje profita je odgovornost svih zaposlenih, a on nam obezbeđuje resurse za naš razvoj i napredak.
 4. Razvijanje partnerskih odnosa sa svim poslovnim partnerima na osnovu zajedničkih interesa. Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu i zdravlje i bezbednost zaposlenih.
 5. Sve poslovne aktivnosti sprovodimo u skladu sa zahtevima zakonske regulative.
 6. Poslovne procese unapređujemo u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, i u cilju sprečavanja emisija u vazduh i zagađenja zemljišta i voda.
 7. Trudimo se da ispunimo naše obaveze za usklađenost koje su vezane za zdravlje i bezbednost na radu i zaštitu životne sredine.
 8. Težimo da smanjimo ukupan otpad i da ga na kontrolisan način uklonimo.
 9. Preventivno delujemo da ne dođe do povreda na radu.
 10. Stvaramo uslove za rad, koji omogućavaju bezbedna radna mesta.
 11. Neprekidno preispitujemo i poboljšavamo performanse i efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom i životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Ja, kao direktor, sprovodim svoju poslovnu politiku čvrsto se pridržavajući navedenih načela, a od zaposlenih tražim da se ponašaju u skladu sa ovom politikom, da se maksimalno angažuju na ostvarenju ciljeva koji proističu iz nje i kojima se ona ostvaruje.

 

  U Vrnjačkoj Banji,                                                                                                                                                          DIREKTOR

   05.12.2017. god.                                                   

                                                                                                                                                                                 Šljivić Miroslav, dipl.inž.